Προγράμματα Ε.Σ.Β.Ε.

Ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), μέσω των παρακάτω εικόνων, οι οποίες περιλαμβάνουν προκηρύξεις θέσεων εργασίας και γενικές ανακοινώσεις για το πρόγραμμα.

Η Ε.Σ.Β.Ε. ως συμπράττων φορέας συμμετέχει στην προκήρυξη 5.202Α/01/2012 με δικαιούχο φορέα το Ινστιτούτο της Γ.Σ.Ε.Ε. για τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Ινστιτούτο της Γ.Σ.Ε.Ε. και την ιστοσελίδα του ΕΠΑΝΑΔ που αναφέρεται στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις που προκυρήσσονται και αφορούν την Ε.Σ.Β.Ε. μπορούν να βρεθούν μέσω αναζήτησης στον παρακάτω σύνδεσμο του ΑΣΕΠ.

http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Pinakes+prozlipseon/x_cms_foreon_kox/kox_forewn/x_cms_forwn_kox.csp

ΝΕΟ

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Κ.Ε.Κ.) της Ε.Σ.Β.Ε. υλοποιεί* 3 υποέργα για παροχή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε 37 ΑμεΑ με κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες, στην Εκπαίδευση 1) στην Πληροφορική και Τηλεεργασία (*από 01/06/2013), 2) στην χρήση της Νέας Τεχνολογίας (Η/Υ) στην κατασκευή Υφαντών, Κεραμικών και Χειροτεχνημάτων (*από 20/02/2013) και 3) στην Σχεδίαση και Παραγωγή Διαφημιστικών Ειδών με τη χρήση Νέας Τεχνολογίας (*από 20/02/2013).

Και τα τρία προγράμματα περιλαμβάνουν 80 ώρες προκατάρτισης και 320 ώρες κατάρτισης (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 220 ώρες πρακτική άσκηση). Η κατάρτιση των ατόμων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικής άσκησης, θα λάβει χώρα στις δομές της αντίστοιχης ειδικότητας της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, λόγω μάλιστα και της σοβαρότηταςτ της αναπηρίας της ομάδας στόχου. Η παροχή ΣΥΥ (20 συνεδρίες για κάθε άτομο) θα γίνει παράλληλα με την κατάρτιση σε 15 ατομικές και 5 ομαδικές συνεδρίες, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" στα πλαίσια του έργου "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" με κωδικό ΟΠΣ 373791 στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Άλλες εικόνες: