Επαγγελματική Κατάρτιση

Στα πλαίσια της πρωινής πεντάωρης απασχόλησης, οι σπουδαστές μας χωρίζονται σε διαφορετικά τμήματα, κάθε ένα από τα οποία εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες εξερευνήστε τους παρακάτω συνδέσμους που αναφέρονται σε κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Τμήματα Υπολογιστών Στα πλαίσια της Εταιρίας Σπαστικών λειτουργούν δύο τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών...
Τμήματα Χειροτεχνίας Στην Εταιρεία λειτουργούν συνολικά 4 τμήματα χειροτεχνίας-δημιουργικής απασχόλησης...
Τμήμα Οικιακής Οικονομίας Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές εξοικειώνονται με γενικά θέματα διαχείρισης και αυτοδιαχείρισης γύρω από θέματα οικιακής οικονομίας...
Τμήμα Κεραμικής Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές ασχολούνται με την τέχνη της κεραμικής...
Τμήμα Υφαντικής Το τμήμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να γνωρίσουν την τέχνη της υφαντικής...